• Borre Golfklubb
      Semb Hovedgård
      3186 Horten

      Klubben416 27 000

Turneringer

Turneringsbestemmelser for Borre Golfklubb

GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER FOR BORRE GOLFKLUBB
 
Forord
I følge regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette turneringsbestemmelser («conditions of competition») før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er tvil om hvilke beslutninger som skal tas når det oppstår forutsette og uforutsette hendelser. Når turneringen er satt opp i GolfBox vises spillebestemmelsene for turneringen som klasseinndelinger, spilleform, antall runder, utslagssteder, hvordan like resultater avgjøres, påmeldingsfrist med mer. Det er viktig at disse bestemmelsene er avklart før det åpnes for påmelding til turneringen, ikke når man står midt oppe i en situasjon under turneringen. Men det er også generelle turneringsbestemmelser som må fastsettes før en sesong, før en periode i sesongen eller i forbindelse med en turneringsserie. Dette er generelle turneringsbestemmelser (som ikke kommer frem av informasjonen i GolfBox) som skal gjelde hele eller deler av turneringsvirksomheten, som f.eks. bruk av golfbil, regler for påmeldinger etter påmeldingsfristen, etc.
 
Innledning
Hver enkelt turnering/turneringsserie må ha klare turneringsbestemmelser, som er tilgjengelige for deltagerne før påmeldingen starter. De turneringsansvarlige har ansvaret for å planlegge og å gjennomføre en turnering slik at det er spillerne selv som påvirker resultatene. Turneringsledelsen må derfor være sitt ansvar bevisst og begynne planleggingen i god tid. Turneringsledelsen må sette seg godt inn i alle regler og turneringsbestemmelser for å tilrettelegge på beste måte slik at det blir like og rettferdige forhold for alle spillerne. Teksten i dette dokumentet er delt i to former.

NGF’s  Generelle turneringsbestemmelser 2017 del 1 gjelder for turneringer arrangert av Borre golfklubb.

I tillegg gjelder følgende bestemmelser.

Usportslig opptreden
Sanksjonsreglementet gjelder for alle spillere, trenere, ledere, caddier og andre som bistår spilleren i forbindelse med en turnering.

1. Sanksjonerbare overtredelser
(1) Sanksjon kan ilegges overfor
1.1
Den som har meldt seg på en turnering, men uten gyldig grunn uteblir eller unnlater å fullføre denne. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende fullfører runden som markør, eller gis tillatelse av turneringsledelsen til å utebli eller avslutte         påbegynt spill.
1.2
Den som gjør seg skyldig i usportslig opptreden, som for eksempel banning, spytting, kasting eller brekking av køller eller annet utstyr, skader banen, opptrer utilbørlig overfor andre deltagere, funksjonærer eller tilskuere, eller på annen måte utviser en opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse.
1.3
Den som i forbindelse med en sturnering har utøvd vold, opptrådt truende, eller gjort seg skyld i en skadevoldende handling.
1.4
Den som har gitt uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer. Dette gjelder også opplysninger gitt ved påmelding til turneringer.
1.5
Den som i løpet av den tid vedkommende har vært suspendert eller utelukket har deltatt i turnering, trening eller spill i strid med suspensjonen eller utelukkelsen.
1.6
Den som bryter NIFs bestemmelser om barneidrett. 31. januar 2017 Side 20 av 26
 
(2) Sanksjon kan også ilegges for forsøk på eller medvirkning til forhold som nevnt i første ledd.
 
2. Sanksjoner som kan anvendes
(1)
Den som har gjort seg skyld i overtredelse av forhold som nevnt i punkt 1 ovenfor, kan ilegges følgende sanksjoner som ikke regnes som straff etter idrettens straffebestemmelser:
2.1
Irettesettelse.
2.2
Tap av plassering/resultat/poeng.
2.4
Tap av rett til å delta i turneringer. 

(2) Dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner som går ut over de grenser som er fastlagt ovenfor, må forholdet anmeldes til NIFs domsutvalg etter reglene i NIFs lov § 11-3 flg.
 
3. Saksbehandling 
(1)
Saksbehandlingen skjer skriftlig. I særlige tilfeller kan NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg (DSU) likevel beslutte at det skal avholdes muntlig behandling.
(2)
Dersom turneringsledelsen beslutter å anmelde en sak til DSU, skal anmeldte få beskjed om hva anmeldelsen gjelder, og at vedkommende har en frist på 48 timer etter turneringens avslutning til å avgi sin forklaring. Slik beskjed kan gis direkte overfor den det gjelder, eller pr. SMS eller e-post til vedkommende. Dersom den som anmeldes er under 18 år, skal også vergen varsles.
 (3)
Den som blir anmeldt og som ønsker å gi sin forklaring, må uoppfordret sende denne pr. e-post til turnering@golfforbundet.no innen 48 timer etter turneringens avslutning. Gjøres ikke dette, eller DSU ikke innen fristens utløp har mottatt begjæring om fristutsettelse, kan DSU avgjøre saken på grunnlag av de foreliggende opplysninger alene.
(4)
DSUs behandling av saken skal skje etter de regler som gjelder for DSUs virksomhet.
 
4. Suspensjon
Dersom det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt en utelukkelse, jfr. punkt 2.4 ovenfor eller NIFs lov §11-7 (1) bokstav e), og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil én måned av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.
 
5. Sanksjonsregler som gjelder under turnering
Når spiller eller caddie viser usportslig opptreden som beskrevet i punkt 1 ovenfor, kan spilleren sanksjoneres i turneringen på følgende måte:

Første forseelse – advarsel

Andre forseelse – diskvalifikasjon


Advarsel kan gis av TD/dommer. Diskvalifikasjon skal avgjøres av TK. 31.
Ved særlige grove brudd som aktivt skade banen, opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse og lignende, kan TK diskvalifisere spilleren uten advarsel. En gitt advarsel gjelder for hele konkurransen.

Anmerkning: Så langt det ikke er i strid med klubbens egne regler for disiplinærsaker, kan og bør klubbens Turneringskomité forholde seg til usportslig opptreden og håndheve disiplinærforføyninger etter tilsvarende bestemmelser som de som gjelder for forbundsturneringer, med klubbens styre som klageinstans
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her